PERSONAL INSTRUCTION:

  • Tai Qi Chuan
  • Qi Gong
  • Therapeutic Yoga
  • Juicing & Raw Food